top of page
Alajaoston Uusi Logo 1.jpg
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Pääkaupunkiseudun Sveitsinpaimenkoirat ry


1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Sveitsinpaimenkoirat ry ja kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on suomenkielinen.
2§ TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää kiinnostusta kaikkiin neljään sveitsinpaimenkoirarotuun; appenzellinpaimenkoira, berninpaimenkoira, entlebuchinpaimenkoira ja isosveitsinpaimenkoira. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sennenkoiraharrastusta, ohjata jäseniään ja luoda yhteishenkeä jäsenistön keskuudessa pääkaupunkiseudun alueella ja lähikunnissa.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys on poliittisesti puolueeton.
3§ TOIMINTA
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. pitää kiinteää yhteyttä jäsenistöönsä tiedottamalla ja yhteisten tilaisuuksien avulla
2. järjestää näyttelyitä, luentoja, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia ja muuta vastaavaa toimintaa.
3. yhdistys voi yhdistyskokouksensa päätöksellä liittyä myös muihin toimintansa tarkoitusperiä hyödyntäviin yhdistyksiin.
4. yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, harjoittaa yhdistyslain 5§:ssä tarkoitettua taloudellista toimintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
4§ JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun ja antamalla yhteystiedot (sähköpostiosoite). Liittyvän jäsenen tulee osoittaa kiinnostusta ja halua toimia sveitsinpaimenkoirien parissa.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenellä ei ole jäsenmaksua eikä äänioikeutta .Varsinainen jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruus määrätään vuosikokouksessa.
Kunniajäseneksi voi johtokunta ehdottaa yhdistyksen tarkoitusperien ja toiminnan kannalta erityisen ansioituneeksi katsottavan henkilön. Johtokunnan ehdotus kunniajäseneksi ottamisesta on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa ja ehdotusta tulee kannattaa 3/4 annetuista äänistä. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta, mutta nauttii samoja etuja kuin varsinainen jäsen.
5§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle, sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Johtokunta on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsenyydestä tai on toiminut sääntöjen vastaisesti tai muuten vahingoittanut yhdistystä. Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa johtokunnan erottamispäätöksestä lähettämällä johtokunnalle yhdistyksen kokoukselle osoitetun kirjallisen valituksen neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa johtokunnan päätöksen tiedoksisaamisesta, jolloin johtokunta alistaa erottamispäätöksensä yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin erottamispäätöksen tulee saada 2/3 annetuista äänistä tullakseen voimaan. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan vuoteen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

6§ TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä yhdistyksen vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.
7§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksellä on yksi sääntömääräinen kokous, vuosikokous. Kutsut yhdistyksen kokoukseen lähetetään vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta sähköpostilla. Jäsenen on huolehdittava ajantasaisesta sähköpostiosoitteesta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. Jäsen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle viimeistään helmikuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokous voidaan järjestää joko läsnäolo kokouksena ja tai tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Tämä ilmoitetaan kokouskutsussa.
Sääntömääräinen vuosikokous on pidettävä kyseessä olevan vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Esitetään edelliseltä tilikaudelta yhdistyksen vuosikertomus, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajan antama lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille tai niistä toimenpiteistä joihin yhdistyksen hallinto tai toiminnantarkastajan antama lausunto mahdollisesti antavat aihetta.
7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet, kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan.
8. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.
9. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Ylimääräisen kokouksen voi kutsua koolle johtokunta jos se katsoo tarpeelliseksi tai yhdistyksen kokous niin
päättää tai jos 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla, kuin sääntömääräiseen kokoukseen.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä tai kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista mitä yhdistyksen säännöissä on toisin mainittu. Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, henkilövaaleissa arpa.
8§ JOHTOKUNTA
Yhdistyksen johtokuntaan kuuluvat vuosikokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmesta viiteen (3-5) kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Johtokunnan jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen äänivaltainen jäsen.
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, joista kaksi (2) jälkimmäistä voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta on päätösvaltainen kolmen (3) jäsenen ollessa läsnä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun yksi (2) johtokunnan jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Johtokunta kutsutaan koolle kuten yhdistyksen sääntömääräinen kokous tai muulla johtokunnan keskuudessaan sopimalla tavalla. Johtokunta suunnittelee ja johtaa toimintaa sekä valmistelee vuosikokoukselle esitettävät asiat. Johtokunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö sen jäsenistä kannattaa. Äänten jakautuessa tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

9§ NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti johtokunnalle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi. Kokouskutsussa tulee muutosehdotuksen esiintyä kokonaisuudessaan. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 annetuista äänistä sitä kokouksessa kannattaa.
11§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2), vähintään kahden (2) kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on sääntömääräinen kokous. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Purkamispäätöksen tulee molemmissa kokouksissa saada vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:n Terveysrahastolle tai joihinkin yhdistyksen päämääriä lähellä oleviin tarkoituksiin. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.

12§ MUUT
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia

bottom of page